Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Οι παρόντες όροι χρήσης (“Όροι Χρήσης“) διέπουν την λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας υπό την επωνυμία “KEROPLAST - ΑΛ.ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” (“Εταιρεία”), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Ανθέων 31, T.K.: 11143, φέρει ΑΦΜ 999422227, Δ.Ο.Υ.: ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση “www.keroplast.gr” (“Ιστοσελίδα” ή “Ιστότοπος”).


Σκοπός των Όρων Χρήσης είναι η ενημέρωση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και ιδίως εκείνων που προβαίνουν σε αγορές προϊόντων της Εταιρείας μέσω της Ιστοσελίδας (“καταναλωτές“), για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που σχετίζονται με την επιλογή, παραγγελία και αποστολή των προϊόντων της Εταιρείας. Περαιτέρω, οι Όροι Χρήσης ενημερώνουν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας για την χρήση και εγκατάσταση “cookies” από τον Ιστότοπο της Εταιρείας στους υπολογιστές τους καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών της Εταιρείας..  


Διευκρινίζεται ότι οι Όροι Χρήσης δεν καθορίζουν εξαντλητικά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταναλωτών, για όσα δε θέματα δεν καλύπτονται από τους Όρους Χρήσης τυγχάνουν εφαρμογής, εφ’ όσον προβλέπεται, οι διατάξεις του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και η λοιπή τυχόν σχετική νομοθεσία, εφ’ όσον δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Εταιρείας και του καταναλωτή, στο μέτρο που το τελευταίο επιτρέπεται. Τα αυτά ισχύουν ως προς το ειδικότερο ζήτημα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών της Εταιρείας και της χρήσης και εγκατάστασης “cookies” σύμφωνα με τους ν. 2472/1997, 3471/2006 και 4070/2012.


Διευκρινίζεται ότι ο πελάτης της Εταιρείας δεν τυγχάνει της προστασίας των διατάξεων των άρθρων 3 επ. του ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή και των αντίστοιχων προβλέψεων στους παρόντες Όρους Χρήσης, εάν οι συναλλαγές του μέσω της Ιστοσελίδας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής δραστηριότητάς του (βλ. άρθρο 3 περ. 1 ν. 2251/1994). Στην περίπτωση αυτή και σε κάθε άλλη περίπτωση που εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής των Όρων Χρήσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πελάτη και της Εταιρείας καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές της Εταιρείας και τις ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη.


Ο Καταναλωτής οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους.

Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκαταθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προυποθέσεις, οι Καταναλωτές οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προυποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της Ιστοσελίδας.


Αντικείμενο και περιεχόμενο Ιστοσελίδας.

Βασικές λειτουργίες ασφαλείας

Μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας ο καταναλωτής μπορεί να παραγγείλει προς αγορά προϊόντα της Εταιρείας, εφ’ όσον είναι διαθέσιμα.

Η Εταιρεία καταβάλλει καλόπιστα κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας για το εκάστοτε προϊόν να είναι επαρκείς και ακριβείς, εντούτοις δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για περιστατικά που κείνται εκτός της δικής της σφαίρας επιρροής (π.χ. σε περίπτωση ανακρίβειας που οφείλεται στον προμηθευτή της Εταιρείας ή τον κατασκευαστή του προϊόντος).

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει σύστημα πληρωμών μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας με ανακατεύθυνση (redirection) σε ασφαλές, κρυπτογραφημένο περιβάλλον συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία συνεργάζεται. Με τον τρόπο αυτό στο τελικό στάδιο πληρωμής ο χρήστης οδηγείται στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών και ολοκληρώνει την συναλλαγή.

Κανένα στοιχείο πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας δεν αποθηκεύεται ή αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για δυσλειτουργίες, από κακόβουλα λογισμικά ή άλλα τυχόν αίτια, και οποιαδήποτε εντεύθεν ζημία, περιουσιακή ή μη, υποστεί ο καταναλωτής από τον λόγο αυτό.

Τιμές προϊόντων και λοιπές πληροφορίες

Πληρωμή, Αποστολή παραγγελίας, Διευκρινίσεις

Η Ιστοσελίδα παρέχει κατ’ αρχήν τις ακόλουθες πληροφορίες για τα προϊόντα της Εταιρείας και στο μέτρο που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των συναλλαγών με τους καταναλωτές: (α) τα κύρια χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος, και (β) την συνολική τιμή του εκάστοτε προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ (εκτός εάν ο χρήστης είναι έμπορος) και κάθε άλλου τέλους ή επιβάρυνσης (όπως π.χ. εξόδων αποστολής).

Για την πληρωμή της εκάστοτε παραγγελίας η Εταιρεία παρέχει διάφορους τρόπους πληρωμής στον Καταναλωτή, όπως ενδεικτικά: (α) πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, (β) με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το σύνολο των τραπεζικών εξόδων κατάθεσης, κα.

Οι τρόποι πληρωμής εμφανίζονται αυτόματα στη φόρμα παραγγελίας του Καταναλωτή προκειμένου να επιλέξει, πριν από την τελική επιβεβαιώση της παραγγέλιας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την κατάσταση με τα παραγγελθέντα προϊόντα και λοιπές σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία του.

Τα έξοδα αποστολής ανά παραγγελία, για προορισμούς στην Ελλάδα, υπολογίζονται αυτόματα από την Ιστοσελίδα και εμφανίζονται αναλυτικά στην παραγγελία πριν από την τελική επιβεβαίωση της από τον καταναλωτή.

Για αποστολές στο εξωτερικό, ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει ειδικά με εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Η αποστολή της παραγγελίας προς τον καταναλωτή γίνεται με τους διαθέσιμους τρόπους που εμφανίζονται αυτόματα στη φόρμα παραγγελίας του Καταναλωτή, πριν από την τελική επιβεβαίωση της από αυτόν, και συγκεκεριμένα:

Α) Μεταφορική Εταιρία (Δωρεάν)
Συγκεκριμένα αφορά τη δωρεάν παράδοση της παραγγελίας από την Εταιρία σε οποιαδήποτε μεταφορική εταιρία υποδειχθεί από τον Καταναλωτή, με την προϋπόθεση ότι αυτή εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού Αθηνών ("Πρακτορεία Κηφισού"). Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει την παραγγελία με άλλη μεταφορική εταιρία από αυτήν που θα υποδείξει ο Καταναλωτής.

Το κόστος που αφορά τη χρέωση της εκάστε μεταφορικής εταιρίας επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη και καταβάλλεται απ΄ευθείας στη μεταφορική εταιρία που έχει επιλέξει.

Κατά βάση οι παραγγελίες παραδίδονται από την Εταιρία στις μεταφορικές κάθε Τετάρτη.

Σε περίπτωση που συντρέχει λόγος επίσπευσης της παραγγελίας θα πρέπει ο Καταναλωτής να έχει ενημερώσει την Εταιρία εκ΄των προτέρων με σχετική σημείωση στο πεδίο παρατηρήσεις που υπάρχει σε κάθε παραγγελία, προκειμένου  η Εταιρία να επικοινωνήσει μαζί του και να τον ενημερώσει εάν αυτό είναι εφικτό.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας στην επιθυμητή ημερομηνία, ο Καταναλωτής μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της και θα του επιστραφούν άμεσα τα χρήματα που έχει ήδη καταβάλει.

Β) ACS Courier (Με χρέωση)
Το κόστος αποστολής υπολογίζεται αυτόματα από την ιστοσελίδα και εμφανίζεται αναλυτικά πριν από την τελική επιβεβαίωση της από τον Καταναλωτή.


Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η παραγγελία να αποσταλεί εντός 3 εργάσιμων ημερών, απο την ημερομηνία εξόφλησης της.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλλει, οποτεδήποτε επιθυμεί και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τις τιμές των προϊόντων της και το κόστος των εξόδων αποστολής, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους τιμοκαταλόγους και τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Εκτός εάν η μεταβολή οφείλεται σε αλλαγή του συντελεστή ΦΠΑ, οι λοιπές μεταβολές δεν επηρεάζουν παραγγελίες οι οποίες έχουν ήδη πληρωθεί από τον καταναλωτή. Η Εταιρεία ακυρώνει, αυτόματα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του καταναλωτή, οποιαδήποτε παραγγελία που δεν έχει εξοφληθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τον καταναλωτή. Σε περίπτωση που μετά την Επιβεβαίωση Παραγγελίας διαπιστώνεται προσωρινά έλλειψη συγκεκριμένου προϊόντος, εκπρόσωπος της Εταιρείας θα ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή και θα προτείνει, εναλλακτικά, εφ’ όσον ο καταναλωτής δεν επιθυμεί να παραλάβει το προϊόν όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο, είτε την ακύρωση της παραγγελίας και επιστροφή του εν τω μεταξύ καταβληθέντος τιμήματος είτε την πώληση άλλου, παρόμοιου προϊόντος στην θέση του αρχικώς παραγγελθέντος.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Τυχόν αποκλίσεις στην απόδοση των χρωμάτων στις φωτογραφίες των προϊόντων οφείλονται στο φωτισμό της φωτογράφισης, και στις ρυθμίσεις και προδιαγραφές της οθόνης σε σύγκριση με το εικονιζόμενο προϊόν.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση ( download )», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας.

Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προυπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες της Ιστοσελίδας και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προιόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει την Ιστοσελίδα.

Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη

Ο Καταναλωτής οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαικού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της Ιστοσελίδας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα ή στο Δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Καταναλωτή ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Εταιρία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Εταιρίας για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον Καταναλωτή εξ αφορμής αυτής της χρήσης της Ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Εταιρία, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας.

Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για την Ιστοσελίδα, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους Καταναλωτές μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των Καταναλωτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των Καταναλωτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Καταναλωτή διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Τα προσωπικά στοιχεία των Καταναλωτών (φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματικη δραστηρότητα, δηλαδή πελάτες λιανικής) που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα είναι τα άκρως απαραίτητα για την πραγματοποίηση των παραγγελιών του μέσω της ιστοσελίδας, και συγκεκεριμένα: Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνα επικοινωνίας, Email, Διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας tου, καθώς και η διεύθυνση IP.

Τα στοιχεία αυτά είναι ανά πάσα στιγμή προσβάσιμα και διαχειρίσιμα από τον Καταναλωτή στην ιστοσελίδα, κάνοντας σύνδεση με το προσωπικό του κωδικό στη σχετική σελίδα "Ο Λογαριασμός μου".

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Στην περίπτωση των « δεσμών » προς άλλους δικτυακούς τόπους, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με την εταιρία στο τηλ:2102525339 ή στο email: info@keroplast.gr και να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του αρχείου του.

Πολιτική Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπο μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Απολύτως Απαραίτητα

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

Cookies Επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies Στόχευσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Επιστροφές - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εξαιρέσεις

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοραπωλησίας που συνήψε με την Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από τότε που ο καταναλωτής παρέλαβε το προϊόν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την νομοθεσία.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, το υπόδειγμα που προσαρτάται στον ν. 2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε για την προσαρμογή του στην Οδηγία 2011/83/ΕΕ (βλ. παράρτημα στο ΦΕΚ 2144/Β/30.8.2013 στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/).

Εάν ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοραπωλησίας, η Εταιρεία θα του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην τυχόν δική του επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία θα πληροφορηθεί την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω παρ. 4.

Η Εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά· σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν στον καταναλωτή έξοδα για την επιστροφή των χρημάτων.

Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου παραλάβει τα προϊόντα ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα προϊόντα, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο καταναλωτής οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα ή να τα παραδώσει στην Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την σύμβαση αγοραπωλησίας. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν επιστρέψει τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Κατά τα λοιπά, ο καταναλωτής φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των προϊόντων προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.

Δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης: (α) σε όσες περιπτώσεις πρόκειται για τρόφιμα, (β) όταν πρόκειται για προϊόντα που ενδέχεται να αλλοιωθούν (π.χ. υαλικά) ή λήγουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή έχουν συγκεκριμένη εποχικότητα (π.χ. διακοσμητικά χριστουγεννιάτικα δέντρα), (γ) όποτε τούτο επιβάλλεται για λόγους υγείας, (δ) όταν πρόκειται για προϊόντα εξατομικευμένα ή κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, (ε) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης. Η Εταιρεία ενημερώνει εκ των προτέρων τον καταναλωτή για την εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης, πριν από την πληρωμή της παραγγελίας. Τα ανωτέρω ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και στις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων, όταν ο καταναλωτής προτίθεται να παραγγείλει έτερο προϊόν (αλλαγή παραγγελίας).

Διευκρίνεται ότι όλα τα παραπάνω που αφορούν το δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής των προϊόντων ισχύουν αποκλειστικά για Καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές Λιανικής (έκδοση απόδειξης λιανικής), και όχι για Καταναλωτές (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) που οι συναλλαγές τους μέσω της Ιστοσελίδας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή ελευθέριας επαγγελματικής δραστηριότητάς τους δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτή και σε κάθε άλλη περίπτωση που εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής των Όρων Χρήσης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του πελάτη και της Εταιρείας καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές της Εταιρείας και τις ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη.


Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της Εταιρίας οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του Καταναλωτή, τότε ο Καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρεμβεί στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώση την Εταιρία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαικού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Keroplast © 2001 - 2024

Visa Mastercard Maestro